Rina.Z סטודיו עיצוב בית ספר
עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים
עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים

עיצוב בית ספר - אזור אמנות בנות
עיצוב בית ספר - אזור אמנות בנות

עיצוב בית ספר - אזור גג בנים
עיצוב בית ספר - אזור גג בנים

עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים
עיצוב בית ספר - אזור למידה בנים

1/7

חממה חברתית

עיצוב פנים - בית ספר

ה'חממה החברתית' היא מרחב למידה שיתופי וקהילתי ששם דגש על התלמיד וצרכיו הפדגוגיים והרגשיים במטרה לחזק את הביטחון העצמי של התלמיד ואת תדמית ביה"ס בעיניי הקהילה.

 

החממה תחבר את התלמידים לסביבה החיצונית דרך המרחב ואופן הלמידה ותפעל עפ"י עקרונות האמצעים המבוקרים שנמצאים בחממות ובגנים בוטניים. החממה החברתית תאפשר מרחב חופשי וזורם לתלמידים, שיאפשר להם חופש בחירה, חופש מחשבה, וחופש לנסות דברים - מה שיעלה את רמת היצירתיות בביה"ס.

הפרויקט תוכנן בבית הספר מעלה ערב אשר נמצא ברמת אשכול בירושלים. בית הספר מקנה לנוער בסיכון לימודים למבחני הבגרות.

על הפרויקט כתבו ב:

פורטפוליו

LEGIT

דיאגרמת מרכיבי הקשר
דיאגרמת מרכיבי הקשר

דיאגרמת חוויה
דיאגרמת חוויה

דיאגרמת חממה
דיאגרמת חממה

דיאגרמת מרכיבי הקשר
דיאגרמת מרכיבי הקשר

1/3
תכנית קומת גג וכניסה - Rina.Z סטודיו
תכנית קומת קרקע - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

מודל - Rina.Z סטודיו
מודל - Rina.Z סטודיו

1/15